Gizlilik Sözleşmesi

BoomSonar Suite

UYARI: BoomSonar internet sitesini ziyaret etmeden önce lütfen bu Gizlilik Bildirimi’ni okuyunuz. BoomSonar internet sitesini ziyaret ederek site içerisindeki uygulamaları kullandığınız takdirde, bu Gizlilik Bildirimi’nde yer verilen hükümleri kabul etmiş sayılacağınızı ve Gizlilik Bildirimi’nde yer verilen şartlar kapsamında kişisel/ kurumsal verilerinin işlenmesine açık rıza vermiş olacağınızı önemle bilgilerinize sunarız. Bu Gizlilik Bildirimi’ni kabul etmediğiniz takdirde, lütfen hemen BoomSonar internet sitesindeki ziyaretiniz ve site içerisindeki uygulamaların kullanımına son veriniz.

1. BoomSonar, kullanıcıların ve üyelerin, bireysel veya kurumsal gizliliğini korumak ve tüm teknolojik servislerden maksimum yararlanmasını sağlayabilmek amacıyla; kişisel / kurumsal bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; BoomSonar ve BoomSonar’a bağlı tüm internet siteleri, tüm mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler kapsamında kullanıcıya ait kişisel veriler de dahil olmak üzere veri toplanması ve / veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma ve kullanıcı ve üyelerin rızasını alma amacıyla beyan edilmektedir.

2. BoomSonar ve BoomSonar’a bağlı internet sitelerini ziyaret etmekle ve / veya mobil uygulamalarını kullanmakla ve/ veya kayıtlı üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş addolunur. BoomSonar, kendisine bağlı internet sitelerinde ‘iletişim’ başlıklı sayfada belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri beslemeler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla her zaman yapma hakkına sahiptir.

3. BoomSonar, kullanıcılar tarafından BoomSonar ve BoomSonar’a bağlı internet siteleri ve / veya mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. .BoomSonar, e – posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir.BoomSonar, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı ve talebi üzerine kullanıcıya ait kişisel verileri derhal imha etmeyi beyan ve taahhüt eder.BoomSonar, kendisine iletilen kişisel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

4. BoomSonar ve BoomSonar’a bağlı internet sitelerinde ve / veya mobil uygulamalarında olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, BoomSonar, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.Bu veriler / bilgiler, BoomSonar tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. BoomSonar’ın 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

5. BoomSonar, BoomSonar’a bağlı internet siteleri içerisinden ve/ veya mobil uygulamalarından başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir.Anlaşmalı olduğu 3.Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir.BoomSonar, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3.partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. BoomSonar, bu link(bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve / veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metin veya diğer türlerde içeriklerine ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

6. Kullanıcıya ait kişisel veriler / kurumsal bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. BoomSonar, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel veriler / kurumsal bilgilerden herhangi birini BoomSonar’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. BoomSonar, aşağıda sayılan meşru amaç niteliğindeki hallerde kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

6.1.Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

6.2.BoomSonar’ın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

6.3.Yetkili idari ve/ veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

6.4.Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

7.Kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında işlenen kullanıcı aşağıda belirtilen yasal haklara sahiptir:

7.1.Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

7.2.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

7.3.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.4.Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.5.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

8.BoomSonar, kendisine verilen ticari sır niteliğindeki gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

9.BoomSonar, kullanıcıların BoomSonar ve BoomSonar’a bağlı internet siteleri ve / veya mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler(Cookie) kullanarak, uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da sosyal ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir.Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

10.BoomSonar tarafından Site ya da Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, BoomSonar ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

11.BoomSonar, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda BoomSonar ve BoomSonar’a bağlı internet siteleri ve / veya mobil uygulamalarında yayınlamak şartıyla yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun şekilde değiştirebilir. BoomSonar’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de veya Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

12.Fikri Mülkiyet Hakları – BoomSonar tarafından oluşturulan ve paylaşılan tüm içeriklerin fikri mülkiyet hakları BoomSonar’a aittir. BoomSonar markası, logosu, alan adları ve diğer markasal unsurları izinsiz kullanılamaz.BoomSonar tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, web sitesi, kaynak kodları ve toplanan veriler kopyalamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve veri mühendisliği ya da ters mühendisliğe konu edilemez.

13.Üçüncü kişilere ait kaynaklardan BoomSonar tarafından elde edilen fikri mülkiyet hakları fikrin asıl sahibine aittir. Bu içeriklerin değiştirilmesi, çoğaltılması ve satışına ilişkin haklar içerik sahibine aittir.

14.BoomSonar içinde bulunan veya dış kaynaklardan elde edilmiş içerikler rahatsız edici veya hukuka aykırı olabilir. BoomSonar dış kaynaklardan elde edilen içeriklerden sorumlu değildir. Bu tür içeriklerin tespiti halinde söz konusu içerikler kaldırılacaktır.

15.BoomSonar Suite, ilgili yerlerde YouTube API Services hizmetini kullanır.

16.BoomSonar gizlilik sözleşmesi ve satış sözleşmesini onaylayan kullanıcılar, Youtube’un kullanım sözleşmelerini ve Google Gizlilik Bildirimini de kabul etmiş sayılır.
Youtube Kullanım Koşulları:https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service
Google Gizlilik Sözleşmesi:http://www.google.com/policies/privacy.

17. BoomSonar Suite’s Manager platformu, MÜŞTERİ’nin izin verdiği özel erişimli dataları kullanır. Her MÜŞTERİ, verdiği izinleri Google’ın İzinler linki üzerinden görebilir ve gerekli gördüğü durumlarda değiştirebilir ya da tamamen kaldırabilir. https://security.google.com/settings/security/permissions

18.İşbu sözleşme Harmancı Giz Plaza Esentepe Mah. Harman1 Sok. No: 5 Kat: 2 Esentepe – Şişli, İstanbul adresinde bulunan TTBOOM Dijital İnteraktif Medya A.Ş(bundan böyle TTBOOM) ile; www.BoomSonar.com (bundan böyle BoomSonar) adresi üzerinden işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri alan, isim soyadını, unvanını ve iletişim bilgilerini girerek elektronik ödeme yapan gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilmiştir. Bu sözleşme ile ilgili her türlü sorua, sonar@boomsonar.com adresine mail atılabilir.

Ajanslar İçin Hepsi Bir Arada Platform

Ajanslar için en kapsamlı çözüm!
BoomSonar Suite demosunu deneyin, gerçek zamanlı takip, veri analizi ve raporlamaya hemen başlayın.